ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Okres nauki: 5 lat

Podbudowa: szkoła podstawowa

Języki: język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone: 1. język angielski
2. matematyka/geografia (wyboru drugiego przedmiotu rozszerzonego dokonują uczniowie w kl. I)

 

Ekonomista to zawód powszechny w gospodarce rynkowej. Zatrudnienie wykwalifikowanego ekonomisty gwarantuje sukces finansowy przedsiębiorstwa. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanów, obliczania podatków, prowadzenia dokumentacji biurowej, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Taki pracownik przygotowuje informacje będące podstawą decyzji podejmowanych przez kadrę kierowniczą.

Ekonomiści mają możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń uzyska tytuł technika ekonomisty po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:
"Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej” oraz „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych”.