A A A

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gadtronomicznych im. J. Piłsudskiego w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych.

Data publikacji strony: 2013-04-26. Data ostatniej istotnnej aktualizacji: 2017-08-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie spełnione wymagania:
- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
- dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
- materiały video nie mają alternatywnej zawartości w postaci audiodeskrypcji

Powody wyłączenia:
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności,
- większość zdjęć zostało opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności.

Deklarację sporządzono: 2020-09-17
Aktualizacja: 2022-02-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę.

Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Elżbieta Zięba, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc numer telefonu 146361077. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
- wejście do szkoły od ul. Bema 11 znajduje się na poziomie ulicy, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wejście osób poruszających się na wózku,
- toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku,
- możliwość wejścia do szkoły z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- brak windy i innych urządzeń wspomagających osoby z trudnościami w poruczaniu się między piętrami,
- nie ma zamontowanych pętli indukcyjnych i informacji głosowych,
- brak oznaczeń w alfabecie brajla.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
W szkole pracuje nauczyciel języka migowego.