ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Prosimy kandydatów o zapoznanie się z listami zakwalifikowanych do klas pierwszych

Listy zakwalifikowanych do Technikum nr 3 przy ZSEG (wszystkie zawody)

Lista zakwalifikowanych do Szkoły Branżowej I stopnia nr 3 przy ZSEG  (cukiernik)

Kandydaci, którzy nie znajdują się na listach zakwalifikowanych proszeni są o kontakt z sekretariatem młodzieżowym. Telefon 146361077, wew. 26.

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik rachunkowości, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz cukiernik.

Publikacja list zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. (par.11b, p.1)

Egzaminy poprawkowe odbędą się 24 i 25 sierpnia 2020 roku.
Godz. 8:00 - część pisemna, od godz. 9:00 - część ustna.
Szczegóły zostaną przekazane uczniom przez wychowawców.

1. Wydawanie świadectw dojrzałości dla absolwentów ZSEG będzie się odbywało w dniach 11-14 sierpnia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 13.00. Osoby, które nie zdały egzaminu dojrzałości tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego proszone są o wypełnienie w wniosku o egzamin poprawkowy, który odbędzie się 8 września o godzinie 14.00 w budynku szkoły.

2. Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 24-25 sierpnia od godziny 8.00 Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły celem uzyskania szczegółowych informacji.

3. W dniu 12 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji do klas pierwszych. Osoby, które się dostały do wybranej przez siebie specjalności, proszone są o dostarczenie niezwłocznie oryginałów dokumentów wymaganych przez prawo oświatowe.

Prosimy absolwentów szkół podstawowych o dostarczenie wyników egzaminów do dnia 4 sierpnia (wtorek) do godz. 15.00.
Zgodnie z zaleceniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, skan zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 12.08.2020 r.

Dostarczanie oryginałów dokumentów: świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 18.08.2020 r.  godz. 15.00

Listy przyjętych zostaną opublikowane 19 sierpnia 2020 r.

Informacja dla uczniów o egzaminie praktycznym w kwalifikacjach AU.20, TG.04 i TG.07:

- na egzamin należy zgłosić się pół godziny przed jego rozpoczęciem

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej pół godziny przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym lub innym dokumentem (koniecznie z aktualnym zdjęciem).

Uczniowie przynoszą ze sobą przybory i materiały wskazane w komunikacie dyrektora CKE.
Na salę nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
Szczegółowe informacje dla wszystkich zdających znajdują się tu: http://www.zseg.tarnow.pl/index.php/egzamin-zawodowy-2020