A A A

• 1 grudnia 1911 roku decyzją Wydziału Krajowego we Lwowie została powołana w Tarnowie Krajowa Szkoła Kupiecka. Duże zasługi na polu utworzenia szkoły miał ówczesny burmistrz Tarnowa Tadeusz Tertil.
• Dnia 6 grudnia 1911 roku w Krajowej Szkole Kupieckiej w Tarnowie rozpoczęła się nauka szkolna. Kierownikiem nowo powstałej szkoły został dr Edward Zarzycki, dotychczasowy profesor krakowskiej Akademii Handlowej.
• W roku szkolnym 1914/1915 wskutek działań wojennych nastąpiła w nauce roczna przerwa. Ale już w roku następnym Krajowa Szkoła Kupiecka w Tarnowie wznowiła działalność.
• W roku szkolnym 1919/1920, już w niepodległej Polsce, Krajowa Szkoła Kupiecka rozpoczęła działalność jako Krajową Szkoła Handlowa.
• W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku szkoła przeszła kolejne reorganizacje. Od 1925 roku przyjęła nazwę: Państwowa 3-letnia Koedukacyjna Szkoła Handlowa w Tarnowie. Szkoła nawiązała i utrzymywała stałe kontakty z instytucjami handlowymi i miejscowymi kupcami, dzięki czemu uczniowie szkoły mogli odbywać praktyki w sklepach i składach towarów.
• Kolejną zmianę w tarnowskim szkolnictwie handlowym spowodowało zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 lipca 1935 roku o otwarciu Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego na bazie dotychczasowej Szkoły Handlowej. W tym samym roku zarządzeniem Ministra WR i OP z dnia 4 października nadano szkole imię Józefa Piłsudskiego. Nauka w gimnazjum trwała 4 lata.
• Dnia 12 czerwca 1937 roku Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydał zarządzenie powołujące w Tarnowie Państwowe Koedukacyjne Liceum Handlowe. Nauka w Liceum trwała dwa lata. Absolwenci Liceum Handlowego mieli prawo wstępu na wyższe uczelnie. Pierwsi wychowankowie Liceum Handlowego w Tarnowie złożyli egzamin dojrzałości w czerwcu 1939 roku.


Zwolnienie uczniowskie z 1918 roku.

Książeczka pilności ucznia 1917/1918.


Uczniowie na wystawie w Poznaniu.


 Absolwenci Liceum Handlowego z 1939 roku.


• W okresie okupacji władze niemieckie zezwoliły na otwarcie 6 marca 1940 roku Państwowego 2-letniego Koedukacyjnego Liceum Handlowego. Nauka w szkole była ściśle kontrolowana przez władze okupacyjne. Z programów nauczania usunięto historię, geografię, język polski, naukę o Polsce i świecie współczesnym, ćwiczenia cielesne i przysposobienie wojskowe.
• Zbrodnie hitlerowskie nie ominęły nauczycieli tej szkoły. W tarnowskim więzieniu zginął długoletni dyrektor szkoły Józef Gładyszowski, aresztowano i osadzono w więzieniu nauczycieli: Ewę Stecową, Bronisławę Schenkel, Hersza Zwechera, do obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Neustadt-Gleve zesłano Zofię Czajkowską.
• W roku 1945, już w kilkanaście dni po wyzwoleniu Tarnowa spod okupacji hitlerowskiej, związane ze szkołą grono pedagogiczne pod kierunkiem dyrektora Tadeusza Furgo podejmuje na nowo trud organizacji szkoły handlowej w Tarnowie. Szkoła powróciła w lutym 1945 roku do starej nazwy Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe. Budynek przysposobiony przez okupanta na szpital, nauczyciele wspólnie z młodzieżą w krótkim czasie przygotowali do powadzenia zajęć szkolnych.
• W roku szkolnym 1946/1947 nastąpiła reorganizacja gimnazjum, które z czteroletniego stało się trzyletnim. Związane to było z likwidacją trójstopniowości szkół powszechnych i wprowadzeniem jednolitej, siedmioklasowej szkoły podstawowej.
• Kolejna zmiana w organizacji szkoły to przekształcenie gimnazjum w liceum pierwszego stopnia, a dotychczasowego liceum w liceum drugiego stopnia. Szkoły Handlowe w Tarnowie otrzymały nazwy:
liceum I stopnia: Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe
liceum II stopnia: Państwowe Liceum Administracyjno-Gospodarcze.


Grono nauczycielskie po drugiej wojnie światowej.
 

Nauka pisania na maszynie.


Absolwenci Państwowego Technikum Handlowego w Tarnowie.

Zajęcia z towaroznawstwa w Technikum Handlowym.

Sklepik szkolny w Technikum Handlowym.

• Z początkiem roku szkolnego 1951/1952 w budynku przy ulicy Piłsudskiego utworzono Technikum Handlowe ( od 1968 roku Liceum Ekonomiczne Nr 1, od 1 września 1974 roku – Zespół Szkół Ekonomicznych ), a w budynku przy ulicy Bema powołano do życia Technikum Finansowe (od roku szkolnego 1956/1957 Technikum Ekonomiczne, od 30 kwietnia 1972 roku – Zespół Szkół Gospodarczo-Technicznych).
• Technikum Handlowe dysponowało starym, przedwojennym budynkiem przy ulicy Piłsudskiego 19. W szkole znajdowało się dziesięć sal lekcyjnych, cztery gabinety, dwie pracownie i sala gimnastyczna. W 1967 roku utworzono salę audiowizualną. Szkoła posiadała również radiowęzeł.
• W ramach zajęć pozalekcyjnych działały następujące organizacje i koła zainteresowań: ZMP, ZMS, ZHP, Spółdzielnia Uczniowska, Koło PCK i Samorząd Uczniowski.
• 17 stycznia 1970 roku patronem Liceum Ekonomicznego został Janek Krasicki, postać z rodowodem komunistycznym. Rzeczą znamienną dla tamtego czasu jest fakt, że nadano szkole nowego patrona nie odwołując jej poprzedniego, to jest Józefa Piłsudskiego
• Technikum Finansowe zajmowało budynek przy ulicy Bema 15, który był częścią kompleksu Klasztoru Sióstr Urszulanek. Szkoła posiadała własną świetlicę, w której odbywały się zajęcia ośmiu zespołów świetlicowych oraz bibliotekę szkolną, której księgozbiór liczył 2224 pozycje. Na ternie szkoły działały: Samorząd Uczniowski, Koło Sportowe „Zryw”, Koło Przyjaciół ZSRR, Koło Odbudowy Warszawy, PCK.
• 1 września 1976 roku nastąpiło połączenie szkół: Zespołu Szkół Ekonomicznych z ulicy Piłsudskiego 19 z Zespołem Szkół Gospodarczo-Technicznych przy ulicy Bema 15.
• Pierwszym dyrektorem ZSEG w Tarnowie został mgr Władysław Braty. Za jego kadencji przeprowadzono w szkole m.in.: modernizację bazy poprzez stworzenie nowoczesnej w tych czasach sali amfiteatralnej z pełnym wyposażeniem w sprzęt audiowizualny, modernizację sali gimnastycznej, biblioteki, pracowni chemicznej. Stworzono również dobrą bazę lokalową dla kierownictwa i administracji szkoły oraz warunki dla pracy służby zdrowia (gabinet stomatologiczny i gabinet lekarski), zmodernizowano pokój nauczycielski, wyposażono szkołę w gabloty tematyczne.

Egzamin maturalny w 1976 roku.

 

Odświętny strój szkolny.


• Od 1 stycznia 1983 roku szkołą kierował mgr Mieczysław Kapustka, dotychczasowy z-ca dyrektora, który pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 1991 roku. Bardzo pozytywny wpływ na pracę dydaktyczno-wychowawczą i funkcjonowanie ZSEG w tych latach miał fakt, że funkcje nauczycielskie i kierownicze pełnili doświadczeni pedagodzy, którzy całe życie zawodowe związani byli z tą szkołą.
• W listopadzie 1980 roku Jerzy Feret oraz Zdzisława Barnaś zakładają w szkole NSZZ „Solidarność” .
• W 1991 roku funkcję dyrektora szkoły w wyniku wygranego konkursu obejmuje mgr Jerzy Feret. Następuje reorganizacja szkoły w zakresie zmiany kierunków kształcenia, szczególnie w zakresie pionu ekonomicznego. Następuje komputeryzacja szkoły, modernizacja bazy, wymiana ewolucyjna kadry nauczycieli.
• W latach 90-tych reaktywowano obchody Dnia Kupca, podczas których organizowana jest promocja tarnowskich firm handlowych. W 1996 roku Święto Kupca połączono ze Świętem Szkoły, które co roku odbywa się 5 grudnia.
• W 1996 roku z inicjatywy dyrektora szkoły, w trakcie uroczystości obchodów 85-lecia szkoły, następuje oficjalne przywrócenie patrona Józefa Piłsudskiego i nadanie szkole sztandaru.


Uroczystości przywrócenia ZSEG imienia Józefa Piłsudskiego i nadania sztandaru.

Uroczystości przywrócenia ZSEG imienia Józefa Piłsudskiego i nadania sztandaru.


• Niewątpliwie jednym z najciekawszych przedsięwzięć lat 90-tych prowadzonych w szkole, przygotowujących do pracy przyszłych ekonomistów było powołanie do życia Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych oraz udział w innowacyjnym programie nauczania – Firma Symulacyjna.


Powstanie Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych w ZSEG.


 Uroczystości 20-lecia Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych.


IX Turniej Wiedzy o Rynku Papierów Wartościowych.


• Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych nie tylko przekazują swoją wiedzę i umiejętności uczniom na zajęciach lekcyjnych, ale zajmują się również promocją zdrowia i zdrowej żywności. Z ich inicjatywy w murach szkoły gościły niekwestionowane autorytety z zakresu żywienia: prof. J. Aleksandrowicz, prof. S. Ziemlański, prof. J. Szponer, doc. W Chorąży, J. Gumowska, prof.. A Szczygieł, dr Będzińska, prof. W. Szostek.


 

I Wojewódzki Konkurs „Najlepszy w zawodzie – Gastronom” 1995 rok.


 

W pracowni gastronomicznej podczas konkursu.


• Ważny element kształcenia w ZSEG stanowi szeroko rozumiana edukacja humanistyczna, szczególnie taka, która umożliwia uczniom prezentację umiejętności aktorskich, recytatorskich i plastycznych.


 

Uczniowie ZSEG występujący w Sali Lustrzanej podczas Dni Lwowa.


• W latach 2010-2014 nawiązano współpracę z Biurem Projektu „Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Małopolsce”, realizowanego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2. Celem tego programu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach projektu realizowane były zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych: matematyka z wykorzystaniem technik informatycznych, język angielski branżowy, język niemiecki branżowy; a także kursy zawodowe: obsługa księgowa małej firmy, obsługa kas fiskalnych, barmański, balistyczny, praktyki zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów ZSZ.
Uczniowie uczestniczyli także w wizytach studyjnych w Turyngii i w Lyonie.


 

Uczniowie w naszej Szkole uczą się różnych zawodów.


• Lata 2012/2013 – to czas nawiązania współpracy z Biurem Pośrednictwa Pracy Tymczasowej „TRAVEL SERVICE” w Krakowie. Efektem tej współpracy jest wyjazd grupy uczniów naszej szkoły do Grecji. Uczniowie klas hotelarskich i gastronomicznych odbyli trzymiesięczne staże zawodowe w hotelach na wyspach Kos, Rodos i na Krecie.
• Grudzień 2016 - uroczyste obchody Jubileuszu 40-lecia ZSEG w 105-letnej tradycji Szkoły w grudniu 2016 roku. Obchody te angażowały przede wszystkim obecnych uczniów, by każdy z nich, bez względu na zainteresowania i profil kształcenia, mógł raz jeszcze odnaleźć swoje miejsce w szkolnej wspólnocie, w ciągłości pokoleń absolwentów zdobywających wiedzę i umiejętności w szkole „na Bema”, uzyskać nową inspirację do dalszego kształcenia się w wybranym zawodzie. Szereg prelekcji, spotkań, konkursów to bogactwo treści, którymi na co dzień żyje Szkoła.