ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W szkole w dniach 1 - 15 marca 2015 roku zostanie przeprowadzona ewaluacja.
Zakres ewaluacji:
1) uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
2) szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,
3) szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.