ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny
2. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego (na tym samym poziomie), który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu
Podstawa prawna: § 44 zzq. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357).
W związku z powyższym wszyscy absolwenci, którzy spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do dokonania opłaty za egzamin/egzaminy, do których zamierzają przystąpić w maju 2016 r.
Opłata za jeden egzamin wynosi 50,00 zł. Należy ją wpłacić na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2016 r.
Informacje szczegółowe: http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20151023104503203
Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016.
Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i nie podlega zwrotowi.