ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Świadectwa dojrzałości oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego będą wydawane we wtorek 30 czerwca br. od godziny 1000 w sekretariacie młodzieżowym szkoły.
Po odbiór w/w wyników zgłasza się zdający osobiście z dowodem tożsamości lub inna osoba z pisemnym upoważnieniem i własnym dowodem osobistym.
Absolwenci, którzy wyłącznie z jednego egzaminu nie uzyskali wyniku pozytywnego mogą uczestniczyć w sesji poprawkowej w sierpniu 2015 r.
W tym celu należy do dnia 7 lipca 2015 r. złożyć osobiście w sekretariacie młodzieżowym szkoły pisemne oświadczenie o chęci uczestnictwa w egzaminie poprawkowym.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniach:

część pisemna: 25 sierpnia 2015 r. (wtorek) o godz. 9:00

część ustna: między 24 a 28 sierpnia 2015 r.