slajd2019

A A A


W roku obchodów setnej rocznicy powstania naszej Szkoły tj. Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie z okazji setnej rocznicy urodzin Czesława Miłosza. Odbędzie się on pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa. Wraz z liderami języka polskiego e-ducaTIO proponujemy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Tarnowa zmagania konkursowe w różnych kategoriach, a następnie zapraszamy na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, organizowaną we współpracy z nauczycielami innych tarnowskich szkół 4 czerwca 2011.

 

Cele konkursu: rozbudzanie i utrwalanie zainteresowań czytelnictwem, pogłębienie znajomości biografii i dorobku artystycznego Cz. Miłosza; rozwijanie zdolności literackich, plastycznych i recytatorskich młodzieży.

 

 

 

Zasady uczestnictwa:

 

 

 

1. W konkursie bierze udział młodzież z ponadgimnazjalnych szkół tarnowskich.

 

2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

- eliminacje szkolne

 

- eliminacje międzyszkolne

 

3. Tematem konkursu są: Życie i twórczość Czesława Miłosza. Odbywa się on w 4 kategoriach:

 

• Test ze znajomości życia i twórczości Poety

 

• Konkurs recytatorski

 

• Esej na jeden z zaproponowanych tematów

 

• Praca plastyczna na jeden z zaproponowanych tematów.

 

4. W zainteresowanych szkołach przeprowadzony zostaje I etap konkursu, a informacje o laureatach i prace zostają przekazane do ZSEG w określonych terminach.

 

5. Do prac literackich i plastycznych dołączyć należy godło. Przez godło konkursowe autora rozumiemy rodzaj pseudonimu/symbolu, którym oznaczona będzie praca i który zostanie wpisany na karcie, zawierającej także dane autora (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły), umieszczonej w dołączonej zaklejonej kopercie. Prace zostaną rozkodowane przez jury po ustaleniu werdyktu.

 

6. Oceny testu, recytacji, prac literackich i plastycznych dokonywać będzie jury, w skład którego wchodzić będą nauczyciele z tarnowskich szkół.

 

7. Werdykt jury w poszczególnych kategoriach oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w trakcie uroczystości podsumowania konkursu 4 czerwca 2011r. ok. godz. 10. Informacja o dokładnych terminach oraz sukcesach uczniów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zseg.tarnow.pl

 

8. Organizator nie zwraca kosztów podróży ani przekazanych prac literackich i plastycznych.

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w poszczególnych kategoriach

 

I

 

Test dotyczący życia i twórczości Cz. Miłosza opracowany zostanie w oparciu o podaną bibliografię. W pierwszym etapie prosimy o zgłoszenie udziału szkoły w konkursie (do 6 maja), następnie o przeprowadzenie w szkołach testu i jego poprawę w oparciu o dołączony klucz. Test przekazany będzie drogą mailową na wskazane adresy. Proponowany termin przeprowadzenia I etapu testu: 11 maja 2011r. Następnie prosimy o przekazanie do dnia 18 maja do ZSEG informacji o wynikach, na podstawie których ustalony zostanie dolny próg, decydujący o zakwalifikowaniu się uczniów do etapu międzyszkolnego. Zgłoszenia szkół oraz wyniki szkolnego testu należy przekazać do Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych (sekretariat główny) lub na adres mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W drugim etapie w teście uczestniczyć będą uczniowie z poszczególnych szkół. Test odbędzie się w ZSEG w dniu 4 czerwca 2011r. o godz. 8.00. Wyniki ogłoszone zostaną tego samego dnia, a następnie umieszczone na stronach internetowych ZSEG. Nagrody wręczone zostaną w trakcie uroczystości podsumowania konkursu w dniu 4 czerwca, ok. godz. 10.

 

Bibliografia podmiotowa:

 

• Cz. Miłosz, Wiersze: tomiki: Ocalenie, Traktat moralny, Orfeusz i Eurydyka.

 

• Cz. Miłosz, Przodkowie, w: Czesław Miłosz, Rodzinna Europa, Czytelnik, Warszawa 1990, s. 23-40.

 

• Cz. Miłosz, Miasto młodości, w: Czesław Miłosz, Rodzinna Europa, Czytelnik, Warszawa 1990, s. 58-72.

 

Bibliografia przedmiotowa:

 

• A. Fiut, Czesława Miłosza autoportret przekorny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988.

 

• A. Zawada, Miłosz, seria A to Polska właśnie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004.

 

 

 

II

 

Praca literacka – konkurs na najciekawszy esej dotyczący wybranego tematu. Długość samodzielnej, dotychczas niepublikowanej pracy nie powinna przekraczać dwóch stron A-4 maszynopisu. Prosimy o przekazywanie prac w formie wydruku do ZSEG do dnia 5 maja 2011r. i dołączenie do nich godła.

 

 

 

Tematy:

 

1. Piękny jest rozum ludzki i niezwyciężony – Oceń trafność spostrzeżeń Cz. Miłosza zawartych w wierszu Zaklęcie w odniesieniu do rzeczywistości XXI w.

 

 

 

2. Nie zdobędzie perspektywy wieków, kto nie tkwi w swojej epoce (Cz. Miłosz). Refleksja Cz. Miłosza nad światem i człowiekiem.

 

 

 

Wyniki konkursu literackiego ogłoszone zostaną w trakcie uroczystości podsumowania konkursu 4 czerwca 2011r. ok. godz. 10.00. Prace nie będą zwracane ich autorom.

 

 

 

III

 

 

 

Prace plastyczne – konkurs na wykonane dowolną techniką prace na jeden z zaproponowanych tematów:

 

1. Ciekawa i oryginalna biografia Cz. Miłosza.

 

2. Ilustracja do wybranego utworu Poety.

 

 

 

Prace prosimy przekazywać do sekretariatu głównego ZSEG do dnia 25 maja 2011. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w trakcie uroczystego podsumowania konkursu. Nie będą one zwracane autorom. Prosimy pamiętać o dołączeniu do prac godła.

 

 

 

IV

 

Konkurs recytatorski obejmuje dwie kategorie:
–recytacja (wyłącznie wykonawcy indywidualni), 
–poezja śpiewana (wykonawcy indywidualni oraz zespoły do 6 osób).

Prosimy o przeprowadzenie szkolnych eliminacji i wytypowanie najlepszych wykonawców oraz zgłoszenie ich uczestnictwa w międzyszkolnym konkursie do 25 maja w sekretariacie głównym ZSEG lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W zgłoszeniu prosimy o podanie informacji o uczestnikach konkursu:

 

 

l.p. Imię i nazwisko ucznia klasa Szkoła - pełny adres, telefon, mail Tytuł utworu Czas wykonania Kategoria (recytacja, piosenka)
1.            
2.            

 

 

 

Recytatorzy prezentują jeden utwór autorstwa Cz. Miłosza - wiersz lub fragment prozy. Dozwolone są wszystkie formy wyrazu scenicznego, jeżeli służą one wzbogaceniu interpretacji utworów.

 

KRYTERIA OCENY RECYTACJI:

 

1. Pamięciowe opanowanie tekstu. 
2. Poprawna dykcja. 
3. Właściwa intonacja.
4. Ciekawa interpretacja. 
5. Wyraz artystyczny.

 

Wykonawcy poezji śpiewanej prezentują jeden utwór. Może to być utwór z muzyką skomponowaną przez wykonawcę lub inną osobę, a także z muzyką publikowaną. W przypadku prezentacji utworu znanego, posiadającego określony kształt wykonawczy, uczestnik powinien opracować nową, własną interpretację. Dopuszcza się półplayback (CD-AUDIO, mini disc).

 

Czas trwania prezentacji nie może być dłuższy niż 7 minut.

 

W zależności od ilości zgłoszeń przesłuchania konkursowe odbędą się 3 lub 4 czerwca, o czym zainteresowanych powiadomimy po upływie terminu zgłoszeń.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Terminarz konkursu:

Kategoria Etap szkolny i przekazanie informacji, prac do ZSEG Etap międzyszkolny Wyniki
Test Do 6 maja – zgłoszenie udziału; 11 maja – etap szkolny, wyniki – do 18 maja ZSEG 4 czerwca 4 czerwca
Esej Do 5 maja ZSEG do 5 maja 4 czerwca
Recytacja Do 25 maja ZSEG 3 lub 4 czerwca 4 czerwca
Praca plastyczna Do 25 maja ZSEG 4 czerwca 4 czerwca

 

 
 

Zapraszamy także młodzież oraz nauczycieli do uczestnictwa w otwartej dla wszystkich zainteresowanych uroczystości podsumowania konkursu połączonej z wykładem.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Organizatorzy: Dyrekcja ZSEG i nauczyciele j. polskiego:

 

Maria Sienicka, Małgorzata Skrabacz, Anna Gąsior, Anna Pojedyniec,

 

Krystyna Gawdzińska, Paweł Stanek

 

Tarnowscy Liderzy e-ducaTIO: Ewa Ciesielczyk, Alina Starostka