como crear una pagina web

haslo

A A A

POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW !!!

INFORMACJA DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM
I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

DOTYCZĄCA

RZĄDOWEGO PROGRAMU

„WYPRAWKA SZKOLNA”

 

O zwrot kosztów zakupu podręczników szkolnych mogą ubiegać się:

 

  1. rodzice lub prawni opiekunowie uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (na dzień 13 lipca 2012 roku 351 zł netto) lub
  2. rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, którzy posiadają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu na kryteriumlub
  3. rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, bez względu na kryterium dochodowe.

 

Powyższe kryteria obowiązują bez względu na miejsce zamieszkania ucznia.

  

Podstawą ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów będą imienne rachunki lub faktury VAT.

Potwierdzenie dokonania zakupu 2012

Rozporządzenie RM z 14.06.2012 (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 706)

Wyprawka szkolna 2012 - WNIOSEK (kl. II-IV SP i I PG)

Zarządzenie Nr 237-2012 z 12.07.2012 - Wyprawka szkolna 2012