3d image slider joomla
A A A

WOLONTARIAT W Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
Jan Paweł II

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariat – jest świadomą, dobrowolną działalnością podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie niosąc bezinteresowną pomoc, służą tak potrzebującym, jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

Plan pracy WOLONTARIATU

Cechy wolontariusza – Kodeks etyczny

Prawa i obowiązki wolontariusza

 

N a s z e    d z i a ł a n i a

 
Akcja "Tydzień dla bezdomniaka"

W trakcie akcji zorganizowanej przez klasę gospodarz I DH i Samorząd Szkolny wśród społeczności szkolnej ZSEG zebrano 60 kilogramów karmy suchej i mokrej dla kotów oraz kocyki, zabawki i żwirek. Przedstawiciele klasy I DH i Samorządu Szkolnego pod opieką wychowawcy uczestniczyli w przekazaniu zebranej karmy Fundacji „Zmieńmy Świat” w dniu 3 listopada w siedzibie fundacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane serce.

Kwesta „Ocalamy polskie groby i miejsca pamięci narodowej we Lwowie i na Kresach Wschodnich” W dniu 31 października 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie w ramach działań wolontariatu włączyli się czynnie w akcję charytatywną organizowaną przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oddział Tarnów. Akcja ma na celu „Ocalenie polskich grobów i miejsc pamięci narodowej we Lwowie i na Kresach Wschodnich. Na Starym Cmentarzu w Tarnowie uczennice: Dominika Tabor - kl. IIITE, Gabriela Czarnik – kl. IIITE, Joanna Michoń – kl. IITM, Patrycja Broda – kl. IITM, Wiktoria Marcinek – kl. ITD., Weronika Ferdynus – kl. IDH, Paulina Majka – kl. IDH, Justyna Drwal – kl. 3zk, wraz z opiekunami p. Małgorzatą Skrabacz oraz p. Małgorzatą Bystrowską, zbierały do puszek datki pieniężne. Wolontariuszkom udało się zebrać 529,10 zł. Za zebrane podczas tegorocznej kwesty pieniądze TMLiKPW oddział Tarnów planuje wykonać renowację grobu Adama Pietraszkiewicza (1863 – 1917) – generała majora CK Armii, nominowanego na komendanta II Legionu Polskiego (Legionu Wschodniego); remont grobu na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie Antoniego Felczarowskiego (1840 – 1882), powstańca styczniowego, Sybiraka oraz wykonanie II etapu prac remontowo – odtworzeniowych przy grobie Naczelnika Harcerstwa Polskiego – Kazimierza Wyrzykowskiego w Żółkwi.
ZSEG dla Fundacji „Zmieńmy świat” W miesiącu październiku uczennice ZSEG z klas I DH, I TM, III TD, IV TE, IV TZ wraz z opiekunem panią Beatą Nowak  włączyły się w akcję charytatywną „Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt” na rzecz Fundacji „Zmieńmy świat”, mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 55. Zbiórka karmy oraz datków pieniężnych odbywała się w Domu Handlowym „Zenit” oraz Centrum Handlowym „Max”. Łącznie zebrano: 113,8 kg karmy dla kotów (szacunkowa wartość 605,15 zł), 307,7 kg karmy dla psów (szacunkowa wartość 2071,39 zł) oraz datków pieniężnych w kwocie 1130 zł.
"Marzycielska poczta" Dziękujemy uczniom z klas  I TM, I TD, I TE, I DH, II TT, III TE, IV TE, IV TN, IV GH oraz wychowawcom za włączenie się w VI  edycję Akcji Pisania Listów do Chorych Dzieci „Marzycielska Poczta ”. Akcja organizowana przez Młodzieżowe Centrum Wolontariatu również w ZSEG cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie przygotowali listy, kartki pocztowe oraz rysunki dla chorych dzieci: Amelki Czarneckiej i Tobiasza Nowickiego. Korespondencja w ilości 60 sztuk została przekazana w dniu 24 października 2017 roku do Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Udało nam się przyczynić do osiągnięcia głównego celu akcji jakim jest zasypanie dzieciaków - podopiecznych Fundacji Dobry Uczynek i Marzycielskiej Poczty - górą listów, rysunków i pozytywnych myśli od tarnowskich koleżanek i kolegów.
Akcja „Podziel się dobrym posiłkiem” W dniach 29 – 30 września 2017 roku uczniowie naszej szkoły – Patrycja Kowalczyk 3 zc, Aleksandra Kocik 3 zc, Klaudia Wszołek III TD, Renata Rośko III TD, Natalia
Dobek II TD, Kamila Magiera II TD, Leon Kusek 2 zk, Anna Adwent III TT, wraz z opiekunami paniami Haliną Stec i Elżbietą Stachura, wzięli udział w zbiórce żywności
„Podziel się dobrym posiłkiem”. Odbywała się ona w supermarkecie „Stokrotka” na ul. Klikowskiej w Tarnowie. Zbiórce patronował Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Tarnowie. Uczniowie zbierali żywność na rzecz szkół prowadzących żywienie z terenu miasta Tarnowa.
Wsparcie Fundacji  na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „POMÓŻ i TY” W dniach 4-5 września 2017 roku wśród uczniów i nauczycieli ZSEG rozprowadzano pomoce naukowe w postaci kalendarzyków i zakładek do książki. Zebrane środki w kwocie 204,50 zł w dniu 8 września 2017 roku zostały wpłacone na konto Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „POMÓŻ i TY”.