110 braz
   REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023   
    sekretariat młodzieżowy czynny w godz.:  8:00 - 15:00, tel. 14 636 10 77, wew. 26    
A A A

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

W dniu 18 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie uczestników zajęć projektowych z panią dr Jolandą Staniendą, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia: „Perspektywy rozwoju lokalnego rynku pracy".(Szanse dla młodych przedsiębiorców i pracowników. Lokalny patriotyzm gospodarczy. Smart city. Strefy ekonomiczne).

Pani dr Jadwiga Stanienda omówiła koncepcję smart city, wynikającą z wyzwań, jakie stoją przed współczesnymi miastami, są to m.in:
• starzejąca się, niewystarczająca infrastruktura,
• zanieczyszczenie środowiska,
• nieefektywność energetyczna,
• negatywne tendencje demograficzne,
• wyludnianie się miast, bądź rosnąca liczba mieszkańców,
• silosowość procesów i informacji,
• niewykorzystany potencjał gospodarczy.
Wskazała przy tym, jak zmieniają się mierniki oceny smart city: mierniki makroekonomiczne schodzą na drugi plan przed miernikami jakościowymi, a są to:
• mierniki makro: wartość inwestycji, PKB, średnia pensja,
• mierniki jakościowe (trudne do zdefiniowania i zmierzenia odczucia mieszkańców):
• poczucie szczęścia,
• zadowolenie z mieszkania w danym mieście.

Pani dr Jolanda Stanienda przedstawiła również, jak nowe rozwiązania wpływają na inwestycje, rynek pracy, a także oczekiwania pracodawców i pracowników. Uczniów w sposób szczególny zainteresowały przykłady rozwiązań smart city, dotyczące różnych dziedzin życia, w dziesięciu najciekawszych „inteligentnych miastach” świata.

Kolejnym zagadnieniem przedstawionym przez panią dr Jolandę Staniendę był klaster i związane z nim perspektywy dla mieszkańców regionu. Odwołując się do koncepcji A. Marshalla, pani dr J. Stainenda wskazała na korzyści dla firm wynikające z geograficznego skoncentrowania działalności:
• Daje szansę czerpania doświadczenia i tradycji związanych z określonym typem aktywności gospodarczej, tajemnice handlowe, sekrety produkcyjne są przekazywane kolejnym pokoleniom zamieszkującym dane obszary.
• Obecność przedsiębiorstw z określonych branż w danej lokalizacji powoduje, że pojawiają się podmioty z branż wspierających, które dostarczają komponentów, materiałów i organizują ich przemieszczanie.
• Podział pracy i specjalizacja, które charakteryzują okręg zastępują tworzenie pionowo zintegrowanych organizacji.
• Obecność przedsiębiorstw z określonych branż wiąże się z ciągłym zapotrzebowaniem na wyspecjalizowaną siłę roboczą. Popyt na pracę w danej lokalizacji przyciąga kolejnych pracowników.

Pani dr Jolanda Stanienda omówiła także związek pomiędzy klastrami a patriotyzmem lokalnym i patriotyzmem gospodarczym. Zarówno koncepcja smart city jak i koncepcja klastrów opiera się bowiem na aktywnym uczestnictwie społeczności lokalnych, chcących budować potencjał swojego regionu, swojej „małej ojczyzny”. Społeczności te muszą mieć świadomość, że rozwój lokalny to nie tylko odpowiedzialność władz, ale ich wspólne wyzwania i właśnie w takim połączeniu można odnosić sukcesy.
Elementem wykładu była również „burza mózgów” dotycząca tego, jak swoją przyszłość i możliwości na lokalnym rynku pracy widzą sami uczniowie. Mieli oni również możliwość wypowiedzi na temat rozwiązań, które już funkcjonują w Tarnowie i tych, które warto by wprowadzić w naszym mieście.