A A A

profil kelnerOkres nauki: 4 lata
Podbudowa: gimnazjum
Zawód: kelner

 

Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, obsługą gastronomiczną innych imprez, świadczeniem usług cateringowych poza zakładem gastronomicznym a także obsługą kelnerską gości w pokoju hotelowym. Intensywny rozwój gastronomii w ostatnich latach przekłada się na wzrost możliwości zatrudnienia kelnerów, a także stwarza możliwość otwarcia własnej restauracji czy kawiarni. Dodatkowym atutem tego zawodu jest praca w ciągłym kontakcie z ludźmi. Pozwala to rozwijać u kelnera różne umiejętności, poznawać zwyczaje, kulturę różnych narodów, pogłębiać umiejętności językowe. To wszystko ułatwia również wejście na zagraniczny rynek pracy.

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły może być zatrudniony na stanowisku kelnera we wszystkich zakładach gastronomicznych otwartych: np. restauracjach, kawiarniach, herbaciarniach; zamkniętych: np. domach wypoczynkowych, sanatoriach oraz w zakładach gastronomicznych zlokalizowanych w hotelach, motelach i zajazdach.

Realizowane kształcenie zawodowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym - ogółem 735 godzin:

 • usługi gastronomiczne,
 • psychologia pracy kelnera,
 • zasady żywienia,
 • technika i bezpieczeństwo w gastronomii,
 • język angielski zawodowy,
 • podstawy technologii gastronomicznej,
 • podstawy działalności gospodarczej,
 • obsługa menadżerska w gastronomii.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym - ogółem 735 godzin:

 • obsługa konsumenta,
 • technologia gastronomiczna,
 • pracownia menadżerska gastronomii.

Praktyki zawodowe: ogółem 320 godz., w tym w klasie drugiej - 160 godz., w klasie trzeciej - 160 godz.

W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń może uzyskanie tytułu kelnera po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:

K.1-T.9 - WYKONYWANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej;

K.2-T.10 - ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kelner jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

Szkoła posiada największe  w regionie doświadczenie dotyczące kształcenia zawodowego.

Okres nauki: 4 lata
Podbudowa: gimnazjum
Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Zawód technika żywienia i usług gastronomicznych stwarza szanse zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży gastronomicznej. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do organizacji i prowadzenia produkcji w zakładach gastronomicznych. Potrafi sporządzić plan produkcji, kalkulację oraz produkcję wszystkich potraw i posiłków. Dokonuje organoleptycznej oceny jakości produktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi. Pobiera próbki potraw i napojów do badań laboratoryjnych. Nadzoruje przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz bhp w placówkach gastronomicznych. Organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz prace w dziale produkcyjnym, takie jak: odbiór jakościowy surowców i towarów, magazynowanie, obróbka wstępna, obróbka termiczna, wykończenie, dekorowanie i ekspozycja potraw. Rozlicza produkcję zakładu gastronomicznego. Obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne (urządzenia chłodnicze, grzewcze, mechaniczne i służące do obsługi konsumenta).

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik usług gastronomicznych może być zatrudniony w zakładach i placówkach prowadzących działalność gastronomiczną (hotele, restauracje, bary), a także na stanowiskach administracyjnych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

Realizowane kształcenie zawodowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym - ogółem 750 godzin:

 • podstawy technologii gastronomicznej,
 • zasady żywienia,
 • technika i bezpieczeństwo w gastronomii,
 • planowanie i organizacja usług gastronomicznych,
 • działalność gospodarcza w gastronomii,
 • język angielski w branży gastronomicznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym - ogółem 750 godzin:

 • technologia gastronomiczna,
 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia żywienia i usług gastronomicznych.

Praktyki zawodowe: ogółem 160 godzin w klasie trzeciej.

W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń może uzyskanie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:

K.1–T.6. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW – egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec klasy trzeciej;

K.2-T.15. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

Szkoła posiada największe w regionie doświadczenie  dotyczące kształcenia zawodowego.

Okres nauki: 4 lata
Podbudowa: gimnazjum
Zawód: technik hotelarstwa

    

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej na stanowiskach w recepcji, służbie pięter, gastronomii - organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta, w tym serwowanie śniadań. Do pozostałych zadań należą: organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez, organizowanie podstawowych usług turystycznych i rekreacyjnych na życzenie gości. Ponadto: zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby zadań prowadzonych przez organy administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń.

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa będą obiekty bazy noclegowej, tj. hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne itp. Absolwent tego kierunku może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w organizacjach i stowarzyszeniach branżowych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Realizowane kształcenie zawodowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym - ogółem 735 godzin:

 • organizacja pracy w hotelarstwie,
 • marketing w hotelarstwie,
 • usługi żywieniowe w hotelarstwie,
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego,
 • język angielski w hotelarstwie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym - ogółem 760 godzin:

 • pracownia hotelarska,
 • obsługa konsumenta,
 • pracownia informatyczna w hotelarstwie.

Praktyki zawodowe: ogółem 320 godz., w tym w klasie drugiej - 160 godz., w klasie trzeciej - 160 godz.

 

W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń może uzyskać tytułu technika hotelarstwa po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:

K1-T.11 PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI - egzamin potwierdzający kwalifikację po zakończeniu pierwszego semestru klasy trzeciej;

K2-T.12 OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE - egzamin potwierdzający kwalifikację po zakończeniu pierwszego semestru klasy czwartej.

Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

 

Szkoła posiada największe doświadczenie w regionie dotyczące kształcenia zawodowego.

Okres nauki: 4 lata
Podbudowa: gimnazjum  
Zawód: technik handlowiec

  

Technik handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach). Wyszukuje dostawców towarów, kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe. Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego, rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta. Technik handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach: sprzedawca, merchandiser, specjalista ds. zaopatrzenia, sprzedaży, obsługi klienta, akwizytor, przedstawiciel handlowy, kierownik działu handlowego, a także pracownik w działach handlowych, marketingu i logistyki. Absolwenci technikum handlowego mogą również podejmować działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Realizowane kształcenie zawodowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym - ogółem 765 godzin:

 • działalność handlowa,
 • sprzedaż towarów,
 • towaroznawstwo,
 • język angielski w branży handlowej,
 • rachunkowość handlowa,
 • podstawy marketingu.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym - ogółem 735 godzin:

 • pracownia sprzedaży,
 • pracownia informatyczno-handlowa,
 • pracownia marketingu.

Praktyki zawodowe: ogółem 160 godz. w klasie drugiej.

 

W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń zdobędzie tytułu technika handlowca po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:

K.1-A.18. PROWADZENIE SPRZEDAŻY - egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec klasy trzeciej;

K.2-A.22. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ - egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

Absolwenci tego kierunku po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach wyższych.

Szkoła posiada największe doświadczenie w regionie dotyczące kształcenia w zawodzie technik handlowiec.

Okres nauki: 4 lata
Podbudowa: gimnazjum
Zawód: technik ekonomista

 

Technik ekonomista - to zawód atrakcyjny i popularny ze względu na możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi również założenie i prowadzenie własnej działalności.

Realizowane kształcenie zawodowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym - ogółem 735 godzin: 

 • przedsiębiorca w gospodarce rynkowej,
 • funkcjonowanie przedsiębiorstw,
 • podstawy marketingu,
 • rachunkowość finansowa,
 • język angielski w branży ekonomicznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym - ogółem 765 godzin: 

 • pracownia rachunkowości,
 • komputer w firmie,
 • pracownia ekonomiczna.

Praktyki zawodowe: ogółem 250 godz., w tym w klasie trzeciej - 220 godz., w klasie czwartej – 30 godz.

 

W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń uzyska tytuł technika ekonomisty po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:

 K.1-A.35. PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI – egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec klasy drugiej;

K.2-A.36. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI – egzamin potwierdzający kwalifikację po pierwszym semestrze klasy czwartej.

 Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

Szkoła posiada największe doświadczenie w regionie dotyczące kształcenia w zawodzie technik ekonomista.