A A A
 • 1 grudnia 1911 roku powołana została w Tarnowie Krajowa Szkoła Kupiecka decyzją Wydziału Krajowego we Lwowie. Duże zasługi na polu utworzenia takiej szkoły w Tarnowie należy przypisać ówczesnemu burmistrzowi Tarnowa Tadeuszowi Tertilowi.
 • Dnia 6 grudnia 1911 roku w Krajowej Szkole Kupieckiej w Tarnowie rozpoczęła się normalna nauka.
 • W roku szkolnym 1914/1915 wskutek działań wojennych nastąpiła w nauce roczna przerwa. Ale już w roku następnym Krajowa Szkoła Kupiecka w Tarnowie wznowiła działalność.
 • W roku 1919/1920, już w niepodległej Polsce, Krajowa Szkoła Kupiecka przekształcona została w Krajową Szkołę Handlową.
 • W latach dwudziestych i trzydziestych szkoła przeszła kolejne reorganizacje. Od 1925 roku przyjęła nazwę: „Państwowa 3-letnia Koedukacyjna Szkoła Handlowa w Tarnowie”.
 • Kolejną zmianę w tarnowskim szkolnictwie handlowym spowodowało zarządzenie Ministra WR i OP z dnia 24 lipca 1935 roku o otwarciu Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego na bazie dotychczasowej Szkoły Handlowej. W tym samym roku zarządzeniem Ministra WR i OP z dnia 4 października nadano szkole imię Józefa Piłsudskiego. Nauka w gimnazjum trwała 4 lata.
 • Dnia 12 czerwca 1937 roku Minister WR i OP wydał zarządzenie powołujące w Tarnowie Państwowe Koedukacyjne Liceum Handlowe. Nauka w Liceum trwała dwa lata. Rozpoczęło ono działalność w roku szkolnym 1937/1938. Absolwenci Liceum Handlowego mieli prawo wstępu na wyższe uczelnie. Pierwsi wychowankowie Liceum Handlowego w Tarnowie złożyli egzamin dojrzałości w czerwcu 1939 roku.
 • Szkoła handlowa w Tarnowie, po przerwie na początku wojny, otrzymała od władz okupacyjnych zezwolenie na działalność jako „Handels-und Handelsfachschule”. Nauka w szkole rozpoczęła się w marcu 1940 roku.
 • W roku 1945 już w kilkanaście dni po wyzwoleniu Tarnowa spod okupacji hitlerowskiej, związane za szkołą grono pedagogiczne pod kierunkiem dyrektora Tadeusza Furgo podejmuje na nowo trud organizacji szkoły handlowej w Tarnowie. Szkoła powróciła w lutym 1945 roku do starej nazwy Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe. Podstawę prawną działalności szkoły stanowiła nadal ustawa o ustroju szkolnym z 11 marca 1932 roku.
 • W roku szkolnym 1946/1947 nastąpiła reorganizacja gimnazjum, które z 4-letniego stało się 3-letnim. Związane to było z likwidacją trójstopniowości szkół powszechnych i wprowadzeniem jednolitej, siedmioklasowej szkoły podstawowej.
 • Kolejna zmiana w organizacji szkoły to przekształcenie gimnazjum w liceum pierwszego stopnia, a dotychczasowego liceum w liceum drugiego stopnia. Szkoły Handlowe w Tarnowie otrzymały nazwy:W Tarnowie już w roku 1950, a więc rok wcześniej niż przewidywała ustawa, przy Liceum Administracyjno-Handlowym utworzono cztery klasy technikum: dwie o specjalności „towaroznawstwo artykułów spożywczych i przemysłowych” i dwie o specjalności „finansowanie przedsiębiorstw handlowych”. W tym samym czasie zaprzestano rekrutacji do Liceum Administracyjno-Handlowego I stopnia.
  • liceum I stopnia: Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe
  • liceum II stopnia: Państwowe Liceum Administracyjno-Gospodarcze.
 • Aby dać szansę złożenia egzaminu dojrzałości uczniom kształcącym się w Liceum I stopnia, jeszcze do roku 1951/1952 w Liceum II stopnia przyjmowano absolwentów Liceum Administracyjno-Handlowego.
 • Z początkiem roku szkolnego 1951/1952 część klas o specjalnościach w zakresie „finanse” została wydzielona i przeszła do dotychczasowej filii Liceum Handlowego przy ulicy Bema. (W dalszej części pracy zostanie omówione powstanie i działalność Liceum Finansowego przy ulicy Bema). Przy ulicy Piłsudskiego pozostały klasy o specjalnościach w zakresie handlu. Szkoła otrzymała nazwę Technikum Handlowe.
 • We wrześniu 1956 roku zlikwidowano CUSZ i Technikum Handlowe w Tarnowie zostało przekazane z dniem 12 lutego 1957 roku, a internat szkoły 14 lutego 1957 roku Ministerstwu Oświaty. Jednocześnie wydłużony został cykl kształcenia do 5 lat. Po roku 1956 w Technikum Handlowym w Tarnowie kształcono uczniów w następujących specjalnościach:Obchody 50-lecia szkoły były szeroko reklamowane w prasie. Wydano także z tej okazji broszurę p.t. „Pół wieku Technikum Handlowego”, której autorem był Eugeniusz Głomb. Należy wspomnieć również o fakcie nadania szkole patrona. Miało to miejsce 17 stycznia 1970 roku. Patronem Liceum Ekonomicznego, którego dyrektorem był wtedy mgr Jan Kwapniewski, został Janek Krasicki, postać kontrowersyjna, lecz z rodowodem komunistycznym. Jest rzeczą dziwną, że nadano szkole nowego patrona nie odwołując jej poprzedniego, to jest Józefa Piłsudskiego. W 1990 roku rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zaakceptowaną przez władze, w wyniku której Janek Krasicki przestał być patronem szkoły.
  • od 1956 - 1970 - handel,
  • od 1959 - 1970 - ogólnoekonomiczny
  • Po raz ostatni przyjęto do klas pierwszych technikum uczniów w roku szkolnym 1965/1966. W następnym roku tj. 1966/1967 przyjmowano już kandydatów do Liceum Ekonomicznego (nr1).
  • Formalnie Technikum Handlowe przestało istnieć w 1968 roku, kiedy to szkoła została przekształcona w Liceum Ekonomiczne Nr 1.
 • Mgr Jan Kwapniewski kierował szkołą do 31 sierpnia 1974 roku tj. do momentu przejścia na emeryturę. 1 września 1974 funkcję dyrektora objął mgr Władysław Braty, dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Tarnowie. Wraz ze zmianą na stanowisku dyrektora następuje zmiana nazwy szkoły W miejsce nazwy Liceum Ekonomiczne wprowadzono nazwę: „Zespół Szkół Ekonomicznych”
 • W związku z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty i Wychowania w sprawie tworzenia nowych szkolnych zakładów zbiorczych decyzją Kura­tora Oświaty i Wychowania w Tarnowie z dnia 24 kwietnia 1976 roku na­stąpiło przekształcenie i połączenie w jeden zbiorczy zakład Zespołu Szkół Gospodarczo-Technicznych i Zespołu Szkól Ekonomicznych w Tarnowie . Podstawę prawną tego przedsięwzięcia stanowił art. 38 Ustawy z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz.U. Nr 32, poz. 160) oraz pisma Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 24 lutego 1976.
 • W Zarządzeniu Nr 3 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie z dnia 6 lipca 1976 roku, podpisanym przez Kuratora tarnowskiego mgr inż. Fran­ciszka Szczutowskiego podjęte zostały decyzje w sprawie uprofilowania szkół:- likwiduje się z dniem 31 sierpnia 1976 roku Zespół Szkół Ekonomicznych w Tarnowie przy ulicy Janka Krasickiego 19 i Zespół Szkół Gospodarczo-Technicznych w Tarnowie przy ulicy Bema 11 jako samodzielne jednostki gospodarcze. Powołuje się z dniem 1 września 1976 roku Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Janka Krasickiego w skład którego wchodzą:
 • Wszystkie szkoły byłego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnowie,
  Z zespołu Szkół Gospodarczo-Technicznych w Tarnowie:Do nowo powstałego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Tarnowie przy ulicy Janka Krasickiego 19 przenosi się pozostałe szkoły funkcjonujące dotychczas przy Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie. Również prze­nosi się Państwową Szkołę Specjalną z dotychczas zajmowanego lokalu w Tarnowie przy ulicy Bema 11 do obiektu w Tarnowie przy ulicy Janka Kra­sickiego 27.
  • - Technikum Gastronomiczne,
  • - Liceum Zawodowe,
  • - Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna,
  • - Zasadnicza Szkoła Przemysłu Spożywczego,
  • - Zasadnicza Szkoła Dokształcająca - zawody spożywcze,
  • - Średnie Studium Zawodowe - kierunki spożywcze.
 • Mgr Władysław Braty był dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie do 31 grudnia 1982 roku
 • Od 1 stycznia 1983 roku szkołą kierował mgr Mieczysław Kapustka, dotychczasowy z-ca dyrektora, który pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 1991 roku, również do momentu przejścia na emeryturę.
 • W listopadzie 1980 roku J. Feret oraz Z. Barnaś zakładają NSZZ „Solidarność” w szkole
 • W 1991 roku na emeryturę przechodzi dyrektor szkoły mgr Mieczysław Kapustka.
 • Funkcję dyrektora szkoły w wyniku wygranego konkursu obejmuje mgr Jerzy Feret. Następuje reorganizacja szkoły w zakresie zmiany kierunków kształcenia szczególnie w zakresie pionu ekonomicznego. Następuje komputeryzacja szkoły, modernizacja bazy, wymiana ewolucyjna kadry nauczycieli.
 • W 1996r. z inicjatywy dyrektora szkoły następuje oficjalne przywrócenie patrona Józefa Piłsudskiego i nadanie szkole sztandaru.
 • Dzień 5 grudnia jest corocznie obchodzony jako „Święto szkoły”
 • Rok 2001 – uroczyste obchody 90–lecia szkoły
 • 5 grudnia 2006 r. – nawiązanie do tradycji i obchody 95–lecia szkoły
 • grudzień 2011 r. - uroczyste obchody 100-lecia szkoły
 • 2010-2014 – współpraca z Biurem Projektu „Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Małopolsce” realizowanego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach projektu realizowane były zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych: matematyka z wykorzystaniem technik informatycznych, język angielski branżowy, język niemiecki branżowy; a także kursy zawodowe: obsługa księgowa małej firmy, obsługa kas fiskalnych, barmański, balistyczny, praktyki zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów ZSZ. Uczniowie uczestniczyli także w wizytach studyjnych w Turyngii i w Lyonie. 
 • 2012/2013 – nawiązana została współpraca z Biurem Pośrednictwa Pracy Tymczasowej „TRAVEL SERVICE” w Krakowie. Efektem tej współpracy jest wyjazd grupy uczniów naszej szkoły do Grecji. Uczniowie klas hotelarskich i gastronomicznych odbyli trzymiesięczne staże zawodowe w hotelach na wyspach Kos, Rodos i na Krecie.