A A A

Zagraniczne staże szansą podwyższenia kompetencji zawodowych i społecznych

Projekt jest realizowany w ramach programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Czas realizacji: 15miesięcy – od 15.10.2018 r. do 15.01.2020 r. 
Projekt jest w całości finansowany z funduszy Unii Europejskiej i jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich jego uczestników. Całość przyznanego projektowi grantu wynosi: 409253,65 zł.

W projekcie będzie uczestniczyć grupa 38 uczniów wraz z 4 opiekunami z Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie, w tym:
- 12 uczniów w zawodzie technik ekonomista,
- 6 uczniów w zawodzie technik handlowiec,
- 12 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,
- 8 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa.

Naszym partnerem w projekcie jest Tellus College. Program szkoleń dla uczniów jest zgodny ze szkolnym programem praktyk i został uzgodniony z partnerem zagranicznym. Tellus College ma duże doświadczenie w organizowaniu szkoleń dla uczniów z różnych krajów Europy
Uczniowie wyjadą do Wielkiej Brytanii w 2 grupach:
1 grupa – 18 uczniów (12 – technik ekonomista, 6 – technik handlowiec) odbędzie 2-tygodniowe warsztaty,
2 grupa – 20 uczniów (12 – technik żywienia i usług gastronomicznych, 8 technik hotelarstwa) odbędzie 4 tygodniowe szkolenie dualne (kurs Ascentis w pierwszym dniu oraz szkolenie praktyczne w firmach).
Z każdą grupą wyjedzie 2 opiekunów.
Przed wyjazdem uczniowie odbędą dodatkowe zajęcia z przygotowania językowego, kulturowego i psychologicznego.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia zawodowego poprzez zagraniczne szkolenie zawodowe 38 uczniów.
Celami szczegółowymi projektu są:
- poszerzenie wiedzy na temat projektów europejskich i wartości UE
- zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz mobilności uczestników w celu podniesienia ich atrakcyjności na rynku pracy
- zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku
- poznanie nowoczesnych technik i technologii w ramach danego zawodu
- rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych z j. angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języka branżowego
- wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się na europejskim rynku pracy
- aktualizacja treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się europejskiego rynku pracy
- wzmocnienie wizerunku szkoły otwartej na współpracę międzynarodową
- poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Wielkiej Brytanii
- budowanie poczucia Europejskości i otwartości na inne kultury i religie
- walka ze stereotypami dot. innych narodowości
- zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu po okresie spędzonym za granicą w ramach mobilności

Główne rezultaty projektu:
- przyrost wiedzy i kompetencji zawodowych w zakresie umiejętności dotyczących branży ekonomicznej, handlowej, hotelarskiej i gastronomicznej
- zdobycie nowych doświadczeń w realnych warunkach
- wzrost pewności siebie, rozwój poczucia odpowiedzialności i samodzielności
- podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego zawodowego
- kompetencje międzykulturowe, zdobycie kontaktów międzynarodowych, poznanie nowych przyjaciół, przeżycia związane z kulturą Wielkiej Brytanii
- większa gotowość do wyjazdów (mobilność)
- portfolio prezentujące kompetencje zawodowe uczniów
- prezentacje multimedialne związane z odbytymi szkoleniami - do wykorzystania na zajęciach
- słowniczek terminów branżowych z języka angielskiego w formie elektronicznej
- mini-przewodnik po Plymouth i okolicy
- broszura z lokalnymi przepisami kulinarnymi
- wystawa zdjęć wykonanych podczas praktyki i nagrodzenie 3 najlepszych prac
- spotkanie z uczniami klas o profilach, w których odbywa się szkolenia w celu podzielania zdobytym doświadczeniem za granicą.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów, umożliwi zdobycie doświadczeń w środowisku międzynarodowym.
Wyjazd będzie miał wpływ nie tylko bezpośrednio na uczestników, ale i na społeczność szkolną i środowisko lokalne. Będzie to między innymi: wzmacnianie europejskiej tożsamości, tolerancji, otwartości na inne kultury, wzrost pewności siebie, rozwój poczucia odpowiedzialności i samodzielności, rozwój znajomości języków obcych, rozwój komunikatywności, wzrost prestiżu i szacunku do naszej szkoły, popularyzacja projektów unijnych.