A A A

„Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie”

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus +

Czas trwania projektu: 31.12.2021 – 30.06.2023 (18 miesięcy)


Projekt w całości finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej i jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich jego uczestników. Kwota przyznanego grantu wynosi: 53 338 euro.

Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia, kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik rachunkowości, technik ekonomista, technik handlowiec, kucharz i cukiernik.
W ramach projektu 22 uczniów wyjedzie na trzytygodniowe staże zagraniczne do Hamburga, gdzie w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej, handlowej i ekonomicznej tj. sklepy, restauracje, bary szybkiej obsługi, hotele, cukiernie i biura rachunkowe podnosić będą swoje kompetencje zawodowe i językowe.
Organizacją partnerską w projekcie jest Instytut „Infeba” z Hamburga. Instytucja posiadająca kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu praktyk zagranicznych dla uczniów kształcenia zawodowego oraz w koordynowaniu projektów europejskich.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdemu z uczestników zapewnione zostanie przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne, transport międzynarodowy i lokalny, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, program kulturowy, a przede wszystkim praktyka zawodową w niemieckich przedsiębiorstwach.
Głównym celem projektu jest praktyczne doskonalenie kompetencji zawodowych pod kierunkiem wykwalifikowanych specjalistów posiadających doświadczenie w kształceniu młodzieży, przygotowanie młodzieży do wymogów regionalnego i europejskiego rynku pracy, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy zawodowej oraz odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy. Odbyte praktyki zawodowe w Niemczech wpłyną na wzrost wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim umiejętności praktycznych uczniów kształcących się w/w zawodach. Bardzo ważnym aspektem projektu będzie doskonalenie języka niemieckiego i angielskiego jako języka często używanego w międzynarodowej społeczności jaką jest Hamburg. Poznanie kultury i tradycji regionu oraz kraju, a także nawiązanie znajomości, które zaowocują wieloletnimi kontaktami. Projekt ten przyczyni się również do lepszego postrzegania placówki w środowisku lokalnym i do utrzymania atrakcyjności proponowanych kierunków.
Rezultaty projektu:
- podniesienie umiejętności językowych poprzez kontakt z żywym językiem obcym oraz przełamanie bariery językowej;
- podniesienie zawodowych kompetencji i umiejętności uczniów oraz ich osobisty rozwój, w kontekście ich przydatności na rynku pracy, zatrudnienia - zdobycie umiejętności niemożliwych do uzyskania w kraju;
- zwiększenie mobilności uczestników projektu oraz zwiększenie ich szans na europejskim i krajowym rynku pracy;
- uświadomienie uczniom, że znajomość języka obcego stwarza dodatkowe szanse na rynku pracy oraz zachęci do nauki;
- wykształcenie odpowiednich postaw u uczniów: wzbudzenie i umocnienie przedsiębiorczości, samodzielności, otwartości, tolerancji ułatwiających wykonywanie wyuczonego zawodu za granicą i radzenie sobie w nietypowych okolicznościach;
- poznanie historii i kultury oraz warunków życia i pracy niemieckiego społeczeństwa ze zwróceniem uwagi na rolę ekologii;
- promowanie i propagowanie różnorodności językowej;
- rozwój kompetencji cyfrowych.