A A A

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Tytuł projektu: „Młody przedsiębiorca i pracownik na lokalnym rynku pracy wobec wyzwań prawa pracy i etyki biznesu”
Klasy uczestniczące w projekcie: I TE i IIITE (technik ekonomista) oraz ITD (technik żywienia i usług gastronomicznych).
Projekt realizowany jest w II semestrze bieżącego roku szkolnego. Obejmuje cykl wykładów i warsztatów mających na celu przygotowanie uczniów technikum, do podjęcia pracy lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego rynku pracy. Podejmowane działania mają też pokazać uczniom konieczność działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pomóc w poznaniu obowiązującego ich prawa pracy i stosowania go w praktyce. Równocześnie w trakcie zajęć przedstawienie korzyści płynących z przestrzegania prawa zostanie poszerzone o omówienie zasad etycznych, wykraczających poza ściśle literalnie pojmowane przepisy prawne. Realizację założeń i celów projektu mają umożliwić zajęcia prowadzone przez naukowców i specjalistów o uznanym dorobku w swojej dziedzinie, a równocześnie związanych z lokalną społecznością, znających problemy i perspektywy lokalnego rynku oraz możliwości jego rozwoju. Są to także wykładowcy o dużym doświadczeniu w pracy z młodzieżą, co jest gwarancją odpowiedniego poziomu merytorycznego i dydaktycznego prowadzonych działań. Zajęcia prowadzone przez te osoby pozwolą uzyskać uczniom spójną, a równocześnie wszechstronną wiedzę na temat pierwszych kroków w ich pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych dotyczących podejmowania zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz inwestowaniem zasobów pieniężnych. Równocześnie zawierać będą praktyczne wskazania, wynikające z doświadczenia osób prowadzących warsztaty i wykłady.
W ramach projektu zaplanowano następujące zajęcia:
1) "Prawne aspekty rynku pracy". Podstawy wiedzy dla młodego przedsiębiorcy i pracownika. Wykład dwuczęściowy: pierwsza część - z punktu widzenia pracodawcy, druga część - z punktu widzenia pracownika. - dr Anna Gądek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
2) "Etyka w biznesie, etyka procesu rekrutacyjnego pracowników" - mgr Urszula Kozioł, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
3) "Perspektywy rozwoju lokalnego rynku pracy". Szanse dla młodych przedsiębiorców i pracowników. Lokalny patriotyzm gospodarczy. Smart city. Strefy ekonomiczne dr Jolanda Stanienda, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
4) "Umiejętne inwestowanie własnego kapitału".- Jan Kiełbasa dyrektor POK Domu Maklerskiego BDM S.A. Oddział w Tarnowie,
5) "Etyka w biznesie" - ks. prof. Janusz Królikowski, dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Podsumowaniem projektu będzie konkurs dotyczący zagadnień omawianych na zajęciach, składający się z pytań przygotowanych przez prowadzących wykłady. Przygotowanie do konkursu pozwoli uczestnikom na uporządkowanie wiadomości i utrwalenie zdobytej wiedzy. Na zakończenie projektu uczniowie otrzymają certyfikaty uczestnictwa w projekcie. Działania związane z projektem będą miały charakter bardziej długofalowy niż samo przeprowadzenie zajęć. Jednym elementów projektu jest wydanie broszury dotyczącej omawianych zagadnień, przygotowanej z materiałów dostarczonych przez prowadzących zajęcia. Będą one zawierać podstawowe informacje dotyczące zagadnień omawianych w trakcie wykładów. Broszury te otrzymają uczestnicy projektu, co pozwoli im na lepsze przygotowanie się do konkursu. Broszury zostaną także przekazane nauczycielom w celu ich wykorzystania do prowadzenia zajęć, a także będą dostępne dla uczniów niebiorących udziału w projekcie w bibliotece szkolnej oraz w Szkolnym Biurze Maklerskim. Sprawozdania z wykładów i warsztatów zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły, co również pozwoli zainteresowanym uczniom, przynajmniej częściowo, skorzystać z rezultatów prowadzonego projektu.
Nauczyciele odpowiedzialni za projekt: Anna Gąsior, Barbara Sowińska-Pochroń, Elżbieta Zięba